17 Ocak 2018 Facebook'ta Takip EdinTwitter'da Takip Edin Uzunköprü Tanıtım Filmi

2011 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği yayınlandı

2011 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği yayınlandı
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ RESMİ GAZETENİN 07.04.2011.TARİH VE 27898 NO’LU NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 2011/21 SAYILI TEBLİĞİ İLE AYÇİÇEĞİ VE KANOLA GİBİ YAĞLI TOHUMLARDA OLDUĞU GİBİ 2011 YILI ÜRÜNÜ BUĞDAY, ÇELTİK, MISIR, ARPA, ÇAVDAR, TIRTIKALE GİBİ BÜTÜN ÜRÜNLERDEN DESTEKLEME ALINABİLMESİ İÇİN DOSYALARIN TESLİMİNDE ÜRETİCİLERDEN İSTENECEK BELGELER ARASINDA BORSA TESCİL BEYANNAMESİDE BULUNMAKTADIR.

TEK BAŞINA MÜSTAHSİL MAKBUZU ALMAK DESTEKLEMEDEN YARARLANABİLMEK İÇİN YETERLİ OLMAYIP, BORSAYA TESCİL ETTİRİLMEYEN ÜRÜNLERE KESİNLİKLE DESTEKLEME VERİLMEYECEKTİR.

SİZ DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN BU KONUYA ÇOK DİKKAT ETMELERİ VE ÜRÜNLERİNİ SATTIKLARI FİRMA VE TÜCCARLARDAN TESCİL BELGELERİNİ TALEP ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

 

 

 

7 Nisan 2011 PERŞEMBE
    

Resmî Gazete
    

Sayı : 27898

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2011 YILI ÜRÜNÜ

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN

BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/21)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2011/1430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda desteklemeye esas 2011 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını gerçekleştiren üreticilere yapılacak fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2011/1430 sayılı Karar esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ni,

c) Borsa tescil beyannamesi: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 30 uncu ve 45 inci maddelerine uygun düzenlenmiş belgeyi,

ç) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

d) ÇKS Belgesi: Üreticilerin 2010 yılı ÇKS veri tabanında kayıtlı olan veya ÇKS'ye kaydedilmek üzere çiftçilerden alınan Çiftçi Kayıt Formunun (C) bölümünde yer alan özlük, arazi ve ürün bilgilerini gösteren belgeyi,

e) Destek kayıt formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, fark ödemesi desteğine esas üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve fark ödemesi desteğine esas değerlendirmenin yer aldığı sistemden alınacak belgeyi,

f) Fark ödemesi desteği: Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

g) İl Komisyonu: Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Sanayi ve Ticaret Odalarının ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Ticaret Borsası temsilcisinden oluşturulan komisyonu,

ğ) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

h) İlçe Komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası temsilcilerinden oluşturulan komisyonu,

ı) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

i) Kararname: 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2011/1430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

j) Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu,

k) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre oluşturulan Kurulu,

l) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince üreticiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

m) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

n) Üretici: 2011 yılında çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri ürettiği İl/İlçe Müdürlüğü tarafından tespit edilen kamu tüzel kişilikleri hariç, tüzel ve gerçek kişileri,

o) Alım, satım belgesi: Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

İfade eder.

Fark ödemesi desteklerinin uygulama alanı, ödeme esasları, ödeme yer ve zamanı, ödeme şekli

MADDE 4 – (1) Kararname ekindeki listede yer alan havzalarda, 2011 yılında kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerini üreten üreticiler, 2011 yılına dair ÇKS kayıtlarını, zeytinyağı dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları ve Tebliğin 6 ncı maddesinde istenen belgelerin ibrazı şartıyla fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(2) Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve ham rafinajlık veya natürel zeytinyağı,  buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticileri ile bu ürünlerin üretimini, Bakanlıkta kayıtlı tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli olarak yapan üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(3) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2011 yılı ürünü fark ödemesi desteği miktarları kilogram başına; yağlık ayçiçeği için 23 Kr, soya fasulyesi için 40 Kr (sertifikalı tohumluk kullanımında 50 Kr), kanola için 40 Kr, dane mısır için 4 Kr, aspir için 40 Kr, zeytinyağı için 50 Kr, buğday için 5 kr, arpa, çavdar, yulaf için 4 kr, tritikale için 4 kr, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut için 10 kr olarak belirlenmiştir.

(4) Kütlü pamuk birim destek miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlık tarafından daha sonra açıklanacaktır.

(5) Üreticiler, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde istenen belgeler ve farklı il/ilçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri, sadece ÇKS’ye başvurduğu İl/İlçe Müdürlüğüne ibraz eder.

(6) Önceki yıllara ait destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde karar alınan üreticilerin başvuruları, Ek-2 de yer alan taahhütname ile kabul edilir. Ancak bu karar üretici lehine yasal mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmaz.

(7) 6 ncı fıkrada belirtilen üreticilerin, 2011 yılı fark ödemesi desteği için ödeme aşamasına gelinceye kadar, ÇKS kaydı, arazi tespitleri, başvuru sırasında istenecek diğer belgelerin alınmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri yapılır, fakat herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, kararın zaman içerisinde üretici lehine bozulması halinde, İl/İlçe Komisyon Kararı ile fark ödemesi desteği yapılır, aksi durumda müracaat dosyaları İl/İlçe Komisyon Kararı ile kapatılır.

(8) İl Komisyonu, ödemeye esas yapacağı incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben, İl Müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan il icmalini onaylayarak İl Komisyon Kararı ile birlikte Bakanlığa gönderir. Bakanlık, ödemeye esas icmal listelerindeki toplam fark ödemesi desteği miktarlarını, ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda bankaya gönderir. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra fark ödemesi desteğine ilişkin ödemeler yapılır.

(9) Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, 2011 yılı bütçesinden kaynak artması halinde, 2011 yılında başlamak üzere dönemler halinde de fark ödemesi desteği yapılır.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 5 – (1) Kararnamede yer aldığı üzere fark ödemesi desteğine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla İl ve İlçe Komisyonları oluşturulur.

(3) İl/İlçe Komisyonları, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini kararda yazılı olarak belirtir.

(4) Üretici ve ürün bazında arazi miktarları belirlenirken, Bakanlık tarafından yürütülen ÇKS gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak fark ödemesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Bu tespitler ayrıca tutanağa bağlanır.

(5) Fark ödemesi desteğine ilişkin olarak, 2011 yılında ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri ürettiğine dair İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat eden çiftçilerin beyanlarına, ilgili köy muhtarı ve azaların onayı ile köy bazlı desteklemeye tabi olabilecek toplam üretim alanının, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan köy bazlı toplam üretim alanı tespitlerine uygun olması koşulu ile aksi ispatlanıncaya kadar itibar edilir.

(6) İl/İlçe Müdürlüğü;

a) Fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2011 yılı ÇKS kayıtları için başvuru tarihini, tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak ilan eder.

b) Fark ödemesi desteği başvuru başlangıç tarihini, mahalle ve köylerde asgari on gün süreyle ilan eder, askıya çıkma ve indirme tarih ile saatinin tutanağa bağlanmasını, tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanmasını sağlar.

c) Her ürün için üretici bazında bir dosya açar.

ç) İl/İlçe Komisyonu tarafından belirlenen ortalama verimlerin ve/veya bu verimlere ilişkin olarak ortalama tohumluk kullanım miktarlarına ilişkin bilgilerin, ÇKS’ne girilmesini sağlar ve her ne sebeple olursa olsun yılı içerisinde bu verilerin değiştirilmemesini temin eder.

d) Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi ve 2011 yılı ÇKS kayıtlarında farklı il ve ilçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, fark ödemesi desteğine esas alınan ortalama verimleri ve kütlü pamuk ile soya fasulyesinde dekara kullanılan sertifikalı tohumluk miktarlarını, üretimin yapıldığı yerin İl/İlçe Müdürlüklerinden ister, gerekli durumlar için değerlendirmede dikkate alınmak üzere İl/İlçe Komisyonlarına sunar.

e) Fark ödemesi desteğine esas üretim yapılan arazi ve bu arazide yer alan üretim bilgileri ile gerek İl/İlçe Müdürlüğü kayıtlarında mevcut gerekse ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretime yönelik sağlanan her türlü teknik bilgi, belge ve mevcut olan uydu görüntüleri ile üretici tarafından ibraz edilen belgelere dayalı bilgiler ve destek kayıt formunda yer alan bilgileri karşılaştırır. Ayrıca, zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye faturasını da dikkate alır.

f) Alıcının, usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği ve üreticiler tarafından ibraz edilen alım satım belgeleri (müstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise İl/İlçe Komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi ile tasiriye faturalarının fotokopilerini, üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresini yazarak alır. Asıl nüshaların üzerine görünür şekilde, “2011 yılı fark ödemesi desteğinde esas alınmıştır” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asıllarının üretici tarafından beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

g) Kütlü pamuk ve soya fasulyesi için sertifikalı tohumluk kullanımıyla ilgili tohumluk sertifika bilgilerinin sisteme girilmesini sağlar, mevcut tüm bilgileri, üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır ve değerlendirme sonucunda sertifikalı tohumluk kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar.

(7)İlçe Komisyonu;

a) Alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ eder ve uygulanmasını takip eder.

b) İlçe Müdürlüğünün fark ödemesi desteğine ilişkin yapacağı çalışmaları takvime bağlayarak, öngörülen sürelerde sağlıklı yürütülmesi için gerekli her türlü tedbirin alınmasını ve denetimini sağlar.

c) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren, gerekli görülen durumlarda, İl/İlçe Komisyonunun talebi üzerine, üretici bazında işlediği kütlü pamuk, elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında üretici icmalini, İl/İlçe Komisyonuna gönderir. Bu icmal, İlçe Komisyonu tarafından ilçe sınırları içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

ç) Verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri değerlendirerek her ürün için ilçe ve köy bazında fark ödemesi desteğine esas alınabilecek ortalama verimleri ve/veya bu verimlere ilişkin olarak ortalama tohumluk kullanım miktarlarını; birinci/ikinci ürün, sulu/kuru ve sertifikalı/sertifikasız tohumluk kullanımı şeklinde belirler.

d) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder. 9/5/1972 tarihli ve 14182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Pamukların Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetlenmesine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrikalarının üretici adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar.

e) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini kontrol eder.

f) İlçe Müdürlüğü tarafından, ÇKS’den alınacak ve fark ödemesi desteğine esas, ekili ve dikili alanı, üretim miktarı ve ödenecek toplam fark ödemesi desteği miktarını, her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek icmallerin, ilçelerde ve köylerde asgari beş işgünü süreyle askıda bırakılmasını sağlar.

g) Askıya çıkma ve indirme tarih ile saatinin tutanağa bağlanmasını, tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanmasını sağlar. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar, askı süresince yapılan itirazın dikkate alınmamış olması hali dışında değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise İl/İlçe Müdürlüğü tarafından icmallerin sistemden tekrar alınmasını sağlar. İlçe Müdürlüğü tarafından üretici bazında icmaller üzerinden düzenlenen, kesinleşmiş ilçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları İl Komisyonuna gönderir.

ğ) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukukî işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

h) Alım, satım belgelerinde herhangi bir tereddüt hâsıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapılmasını sağlar.

ı) İl/İlçe Müdürlüğünün, uygulamalarla ilgili olarak intikal ettirdiği konuları inceler ve gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara bağlar.

i) Fark ödemesi desteği ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkacak problemlerin çözümüne yönelik olarak ilgili mevzuat ve bu Tebliğ çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.

j) İlama bağlı borç ödemeleri, geçmiş yıllarda üreticilere yapılan yersiz ve/veya haksız fark ödemesi desteklerinin geri tahsili, cezası iptal edilen üreticilerin geçmiş yıllara ait fark ödemesi desteklerine ilişkin iş ve işlemleri yapar.

(8) İl Komisyonu;

a) Merkez ilçe ve bağlı köylerde İlçe Komisyonunun yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

b) Fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2011 yılı ÇKS kayıtlarını yapmaları gereken tarihi, fark ödemesi desteğine tabi ürünlerin hasat dönemlerini dikkate alarak belirleyerek, Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü tarafından tüm kitle iletişim araçları kullanılarak ilan edilmesini sağlar.

c) İl Müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan ve her bir ürün için ayrı ayrı olmak üzere, ildeki fark ödemesi desteğine esas ürünlerin, ekim/zeytinlik alanları, üretim miktarları ve ödenecek toplam fark ödemesi desteği miktarlarını içeren mevcut bilgileri, İlçe Komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve il icmalini imzalar.

ç) Ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshasını İlçe Komisyonlarına, il icmalinin ve ödemeye ilişkin komisyon kararının orijinal bir nüshasını da Bakanlığa gönderir.

(9) Bakanlık; İl ve İlçe Komisyonları tarafından belirlenen ödemeye esas icmaller ve komisyon kararlarını göz önüne alarak, bütçe imkânları dâhilinde ülke genelinde, ödemeye esas değerleri belirlemeye yetkilidir.

Fark ödemesi desteği için üreticilerden istenecek belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi,

b) Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise İl/İlçe Komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda, borsa tescil beyannamesi,

c) Kütlü pamuk ve soya fasulyesinde, sertifikalı tohumluk kullanarak üretim yapan ve fark ödemesi desteği üzerinden ilave sertifikalı tohumluk desteği kullanımından yararlanmak isteyen üreticilerden adına düzenlenmiş sertifikalı tohumluk satış faturasının aslı ile tohumluk sertifika belgesi,

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı ekim dönemine uygun olmalıdır.

2) Tohumluk faturalarında; faturayı düzenleyen firmanın adı, ili, vergi dairesi, vergi numarası, fatura no ve fatura tarihi bilgileri bulunmalıdır.

3) Tohumluk bayisi  tarafından faturanın arkasına; "bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ..................... tarih ve .........…….. no’ lu tohumluk sertifikasına aittir." ibaresi yazılarak tasdik edilmiş olmalıdır.

4)  İl/İlçe Müdürlüğü tarafından, ibraz edilen faturaların üzerine; “sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden yararlanmak üzere kullanılmıştır” ibaresi yazılarak, asıl nüshasının çiftçiye iadesi, fotokopisinin üzerine  “aslı görülmüştür” ibaresi yazılarak müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

5) Tohumluk sertifikalarının; sertifikasyon kuruluşunun adı, sertifika numarası, sertifika tarihi, parti büyüklüğü ve parti numarası bilgilerini içermesi gerekmektedir.

6) Ekim tarihi itibariyle beyan edilen tohumluk sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenmelidir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli olduğu ibaresi yer almalıdır.

7) Tohumluk sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumluğun ekiliş tarihinden önce olmalıdır.

8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde tohumculuk mevzuatına göre gerekli işlem yapılır.

ç) Zeytinyağı için gerekli olan tasiriye faturalarının tarihi, hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.

d) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda üretici olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlenerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından uygun bulunup, kayıt fotokopileri üzerine “aslı görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

(2) İl/İlçe Müdürlüğü tarafından istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, komisyonlarca geçerli sayılır.

(3) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru başlangıç tarihi ve son başvuru tarihi bu Tebliğ ile belirlenir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilemez ve bu durum üretici için herhangi bir hak doğurmaz.

a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1/10/2011, son başvuru tarihi ise kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 2/4/2012, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 30/4/2012 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

b) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin, tasiriye faturaları ile zeytinyağı satış faturalarının, Vergi Usul Kanunu’nun 231 inci maddesi, 5 inci fıkrasında yer alan hükme uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 1/6/2012, bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2012 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fark ödemesi desteği dışında kalan haller

MADDE 7 – (1) Fark ödemesi desteğinden;

a) 2011 yılı ÇKS kayıtlarını ilan edilen süre içerisinde yaptırmayanlar ve ÇKS’de 2011 yılında özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde fark ödemesi desteğine müracaat edenler,

c) 2011 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler,

ç) Ara ziraatı olarak üretim yapan üreticiler,

d) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar,

d) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler,

yararlanamazlar.

Hukuki ve cezai sorumluluk

MADDE 8 – (1) Haksız yere yapılan fark ödemesi destekleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, kullanan, gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Fark ödemesi desteklerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

DİĞER DUYURULAR

2017 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI2017 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLERE AİT ÜRÜNLERİN, BORSA TESCİLİ YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARINDA 7 BİN TL’ LIK SINIR ARTIK ARANMAYACAKGERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLERE AİT ÜRÜNLERİN, BORSA TESCİLİ YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARINDA 7 BİN TL’ LIK SINIR ARTIK ARANMAYACAK... Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerin alım satımlarından doğan, kanun çerçevesinde belirtilen 7.000 TL’ lik sınırı aşan ödemeler finans kurumları aracılığıyla yapılıyordu. bu konu 09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenmiştir. “Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46. maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik kapsamında olmayan tahsilat ve ödemeler kapsamına alınmıştır. Üyelerimize hayırlı olsun. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na konunun çözümü için verdikleri sonsuz desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (459) da yapılan değişiklik: MADDE 2 - Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2017 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM POLİTİKALARI AÇIKLANDI2017 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM POLİTİKALARI 2017 yılı buğday üretiminin geçen yıla göre % 6 artışla 21,8 milyon ton, arpa üretiminin %12 artışla 7,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde hububat hasadı, 15 Mayıs´ta başlamış bugün itibariyle % 3 seviyesine ulaşmıştır. TMO, bu sene hasadın yoğunlaşmasını beklemeden 06 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla emanet alımlara başlamıştır. Üreticiler, ÇKS´de kayıtlı üretim miktarının tamamını randevu alarak TMO işyerlerine taahhütname karşılığında veya emanete bırakabileceklerdir. İsteyen üretici emanete bıraktığı ürün karşılığında geçen yılki müdahale alım fiyatı üzerinden % 30 oranında avans kullanabilecektir. Emanet olarak veya taahhütname karşılığında bırakılan ürünlerden fiyat açıklanıncaya kadar depo kira ücreti alınmayacaktır. TMO, uzun süreli kiralama kapsamında en geç 2018 yılında tamamlanmak üzere toplam 60 noktada 3 milyon ton kapasitede lisanslı depo yaptırmak amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük depolama hamlesini başlatarak hizmet kalitesini arttırmakta ve gelişen lisanslı depoculuk sistemine katkı sağlamaktadır. TMO, Protokol imzaladığı lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerin ürün senetlerini bu yıl da almaya devam edecektir. Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler; * Ürünlerini sıra beklemeden hızlı bir şekilde teslim edebilecek, * % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak, * Ürününü teminat göstererek kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince faizin % 50´si devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ürün bedelinin % 75´ine kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Üreticilerimizin yukarıda belirtilen avantajlarından istifade edebilmek ve ürünlerini uygun fiyatlarda istedikleri zaman satabilmeleri için lisanslı depoları kullanmaları menfaatlerine olacaktır. Piyasalar yakından takip edilmekte olup fiyatlar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDAN (UZTB) ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARIUzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor. Uzunköprü Ticaret Borsası üye odaklı yaklaşımı ve üyelerine sunduğu hizmetlerine bir yenisini, daha ekleyerek Uzunköprü İlçe Esnafları ile indirim protokolleri imzaladı. UZTB üyelerine pek çok avantaj ve indirimler sağlayan bu protokollerle UZTB üyeleri anlaşmalı iş yerlerinden UZTB Kimlik Kartı ile indirimli olarak yararlanabileceklerdir. UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ‘’üyelerimiz için esnaflarla görüşmelerimiz ve indirim protokollerimiz devam edecek imzalanan protokollerin borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. ÜYELERİMİZİN MEMNUNİYETİ BAŞARIMIZIN GÖSTERGESİ Birçok sektörde üyelerimizin kullanabileceği kuruluş ve firmalarla anlaşma imzaladıklarını belirten Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ‘’ Borsamız, hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli arttıracak kalitede sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar 40’a yakın firmayla indirim protokolü imzaladık. İlkleri gerçekleştiren Projelerimiz ve yenilikçi çalışmalarımızla borsamız, aynı zamanda ilçemizin ticari ve ekonomik hayatına gelişmeyi sağlayıcı katkılarda bulunmayı faaliyetlerinin odak noktası olarak belirlemiştir. Üyelerimizin memnuniyeti başarımızın göstergesidir. Borsamızın üye kimlik kartlarının işlevselliğini arttırmanın yanında, UZTB üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; UZTB-Üye bütünleşmesinin yanında üyelerimizin de birbirleri ile bütünleşmelerini sağlamak için yapılan çalışmalarımız devam edecektir. Üyelerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin yapılan protokollerden yararlanabilmeleri için kendilerine ulaştırmış olduğumuz Üye Kimlik Kartlarını göstermeleri yeterli olacaktır. Eğer kimlik kartı ulaşmayan üyelerimiz varsa borsamız ile irtibata geçip talep edebilirler. Tüm üyelerimize hayırlı olsun dileklerimle birlikte indirim protokollerimizi Borsamızın uzunkoprutb.org.tr isimli güncel web sitesi üzerinden takip etmelerini istiyorum. ‘’ dedi. 50 BİN TL KREDİ DESTEĞİ HAKKINDA;50.000 TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 (üç) ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak "KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için; Başvuru Tarihleri : 19.12.2016 Pazartesi saat 09:00´da başlayacak 21.12.2016 Çarşamba günü saat 24:00´te sona erecektir. Kredi başvurularınız için, http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresini kullanabileceksiniz. İşletmelerin KOSGEB Veri Tabanı´na kaydolması ve KOBİ Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. Aynı anda onbinlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşanmakta olup kayıt ve güncelleme işlemleri süresiz bir şekilde devam etmektedir. Kayıt ve güncelleme işlemleri; kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edecektir. Kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir öncelik söz konusu olmamakla birlikte başvurular tamamlandıktan sonra sistem; işletmeleri, değerlendirme kriterlerine ve TUİK verilerine göre belirlenen il kotaları çerçevesinde sıralayacaktır. Bu aşamada işletmenin KOSGEB Müdürlüklerine bizzat başvurmasına gerek yoktur. Programda yer alan bankalar; - Akbank T.A.Ş. - Denizbank A.Ş. - Garanti Bankası A.Ş. - Halk Bankası A.Ş. - İş Bankası A.Ş. - QNB Finansbank A.Ş. - Vakıflar Bankası A.Ş. - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - KGF Destek başvurusunun onaylanması Bankalar için bağlayıcı olmayıp, Bankalar kredi verip vermemek ve verecekleri kredi miktarını belirlemek hususunda kendi mevzuat ve değerlendirmeleri doğrultusunda hareket edecektir.
  Yükleniyor...